Fotostudio Shootz logo 2020 zwart

Fotostudio Shootz
Oldengaerde 12
8226 RZ Lelystad
Tel: 06 - 22 12 68 88
KvK: 67567630
BTW: NL001554316B84

DOWNLOAD

Download hier de algemene voorwaarden. U kunt deze openen en bekijken met Acrobat reader.

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOSTUDIO SHOOTZ
Versie oktober 2020

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie en leveringen door
Fotostudio Shootz

Bij het boeken van een fotoshoot, workshop, aanschaf van fotografisch werk of complete
reportage, etc. gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Fotostudio Shootz.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk
van de hand gewezen

Gegevens fotograaf:
Fotostudio Shootz
Saskia Hertroys
Website: www.fotostudio-shootz.nl
E-mail: info@fotostudio-shootz.nl
Telefoon : +31 (0)6 22 12 68 88
Kvk : 67567630
BTW : NL001554316B84

Artikel 1. Definities

Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotostudio Shootz en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
 • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 • Fotograaf: Fotostudio Shootz, KvK 67567630 , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Artikel 2. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 • Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een bericht middels e-mail, (FaceBook) messenger, offerte of prijslijst.
 • Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 • Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 • Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 • Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 • Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 • Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 • Indien is afgesproken dat de opdrachtgever zelf de keuze maakt welke foto’s hij of zij wenst te ontvangen, dan dient de opdrachtgever uiterlijk binnen 2 weken na de uitvoering van de opdracht de gewenste foto’s (nummers) door te geven via e-mail. Indien de opdrachtgever dit nalaat is Fotograaf gerechtigd zelf de foto’s vast te stellen.
 • Alle foto’s voortvloeiend uit een opdracht worden ten hoogste 3 maanden na uitvoering van de opdracht bewaard, waarna deze worden gearchiveerd dan wel vernietigd.
 • Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Ontwerp

 • Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
 • Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 6 weken digitaal voorgelegd worden.
 • Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 • Uiterlijk drie weken na gevraagde wijzigingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
 • Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd. Indien de klant ervoor kiest het ontwerp niet in te willen zien alvorens bestellen dan is dit het risico van de klant.
 • Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.

Artikel 8. Levering

 • Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 • Digitale fotobestanden worden uiterlijk twee weken nadat ze door opdrachtgever besteld zijn via WeTransfer aan de opdrachtgever geleverd/verzonden.
 • RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)

Artikel 9. Vergoeding

 • Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 • Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 • Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 • De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 • Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 • Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag een standaard vergoeding van €75 verschuldigd evenals de standaard wettelijke rente zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Annulering en opschorting

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 • Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 • Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever of bij een “no show” brengt fotograaf 75% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 • In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 • Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en (extreme) weersomstandigheden (zulks naar inzicht van de fotograaf), het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 • Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Artikel 12. Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 • Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht

 • Alle rechten van Intellectuele Eigendom betreffende het fotografisch Werk en andere gegevens in de ruimste zin van het woord liggen bij de Fotograaf. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Fotograaf, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifiek Werk anders aangegeven is.
 • De Klant verkrijgt na het voldoen van alle betalingsverplichtingen het recht van gebruik van de foto’s (beperkte licentie) voortvloeiende uit deze overeenkomst en met schriftelijke toestemming van de Fotograaf, naast de rechten die de Fotograaf op de foto’s blijft behouden zoals het recht op naamsvermelding. Het intellectuele eigendom (auteursrecht) blijft echter te allen tijde bij de Fotograaf en kan enkel worden overgedragen door middel van een officiële akte en betaling van een vergoeding.
 • Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen of dat in strijd is met hetgeen tussen de Klant en de Fotograaf is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het Intellectueel Eigendomsrecht van de Fotograaf.
 • Bij inbreuk op het Werk heeft de Fotograaf het recht een aanvullende vergoeding te vorderen van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
 • Onverminderd het voorgaande kunnen de Intellectuele Eigendomsrechten op het Werk afgekocht worden tegen een door de Fotograaf bepaalde vergoeding. Na afkoop van de Intellectuele Eigendomsrechten geniet de Klant het onbeperkte genot van de Intellectuele Eigendomsrechten op het Werk.
 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
 • Bij plaatsing door opdrachtgever (indien hiervoor schriftelijke toestemming bestaat) op websites is een maximale resolutie van 72 dpi toegestaan.

Artikel 14. Portretrecht

 • Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 • Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 • Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade en/of vlekken in/aan kleding ontstaan bij o.a. cakesmash fotografie.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 • Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 • Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Overige bepalingen

 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Artikel 18. Rechts- en forumkeuze

 • Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 • Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
BOVEN